Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Sabiedrības apspriešanai nodots Brīvības ielas dubliera ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojums

No šodienas līdz 27. decembrim norisināsies automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojuma sabiedriskā apspriešana.

Ietekmes uz vidi novērtējuma darba ziņojumā ir izvērtēti trīs iespējamie trases novietnes varianti, kas atšķiras pēc to fiziskā izvietojuma, ietekmes uz vidi, projekta realizācijai nepieciešamo atsavināmo īpašumu skaita un citiem kritērijiem.


„Aicinu rīdziniekus un citu pašvaldību iedzīvotājus aktīvi piedalīties šajā sabiedriskajā apspriešanā. Rīgas Ziemeļu transporta koridors ir vērienīgākais transporta infrastruktūras objekts, kas tuvākajā laikā tiks būvēts Rīgā. Turklāt šis ir objekts, kurš spēs reāli uzlabot satiksmi pilsētā un arī pozitīvi ietekmēs kravu loģistiku, kā arī satiksmi ar Pierīgas pašvaldībām un citām Latvijas pilsētām. Mums ir svarīgi zināt visu iesaistīto pušu viedokli par piedāvātajiem trases izvietojuma variantiem, lai būvējot šo koridoru panāktu maksimāli labākos rezultātus”, saka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta Vadības komitejas priekšsēdētājs Andris Ārgalis.


Brīvības ielas dublieris ir pirmais no četriem Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta posmiem, kuram pašlaik ir izstrādāti trīs alternatīvie trases novietojuma varianti. Ietekme uz vidi ir vērtēta pēc vairākiem faktoriem: trokšņu līmenis, vibrāciju ietekme, gaisa piesārņojums u.c. Tika ņemts vērā arī tas, vai kāds no trases variantiem šķērso īpaši aizsargājamas dabas teritorijas.


Lai nodrošinātu dzīvojamai apbūvei normatīvajos aktos noteikto trokšņu līmeni, visiem trases variantiem būs jāveic prettrokšņu pasākumi. Būvdarbu laikā paredzama paaugstināta vibrāciju ietekme tiešā automaģistrāles tuvumā visos gadījumos. Ekoloģisko situāciju Ķīšezerā neietekmē neviens no iespējamiem trases variantiem.


Ja salīdzina trīs izstrādātos automaģistrāles variantus pēc trases novietojuma, tad 3.varianta gadījumā pamattrase par 97% iekļaujas Rīgas attīstības plānā noteikto sarkano līniju robežās. Tālāk risināt jautājumu par zemes vai būvju atsavināšanu, ir iespējams tikai pēc sabiedriskās apspriešanas noslēgšanās un pašvaldības lēmuma pieņemšanas par trases gala variantu un tā skiču projekta izstrādes.


Visi interesenti rakstiskus priekšlikumus par darba ziņojumu var iesniegt līdz 2007.gada 27.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, mājas lapas adrese: www.vidm.gov.lv/ivnvb.


Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norisināsies 2007.gada 27.novembrī plkst. 19:00 Garkalnes novada domē, Brīvības gatvē 455, Rīgā; 2007.gada 28.novembrī plkst. 17:30 Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā Rūpniecības ielā 21; 2007.gada 29.novembrī plkst. 17:30 Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā, Brīvības gatvē 266.Ar darba ziņojumu un citiem sabiedriskās apspriešanas materiāliem var iepazīties:
Rīgas domē Rātslaukumā 1,
Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijā, Rūpniecības ielā 21,
Rīgas Vidzemes priekšpilsētas izpilddirekcijā Brīvības gatvē 266,
Garkalnes novada domē Brīvības gatvē 455, pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00,
Vides pārvaldības valsts birojā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00,
Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē Rūpniecības ielā 23, darba dienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00,
Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta interneta mājas lapā: http://www.rdpad.lv/.


Rīgas Ziemeļu transporta koridors ir no jauna būvējams, apmēram 28 km garš lielas kapacitātes autoceļš, kas šķērsos Rīgu rietumu – austrumu virzienā, apejot pilsētas vēsturisko centru ziemeļu pusē. Ziemeļu koridors tiks gan pilnībā integrēts valsts autoceļu sistēmā, radot ērtus pieslēgumus esošajiem autoceļiem, gan arī iekļauts pilsētas ielu struktūrā, veidojot lielāku skaitu daudzlīmeņu krustojumu. Autoceļš šķērsos arī ap 0,8 km plato Daugavu.


Automaģistrāle no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) ir pirmais no četriem Rīgas Ziemeļu transporta koridora projekta posmiem. Par optimālo koridora projekta īstenošanas modeli pašlaik tiek uzskatīta valsts un privātā partnerība. Valsts privātās partnerības līgums paredz, ka valsts vai pašvaldība uzsāk maksājumu veikšanu par konkrētu infrastruktūras objektu tikai pēc tā nodošanas ekspluatācijā un turpina veikt maksājumus pie nosacījuma, ka privātais partneris izpilda uzturēšanai izvirzītos nosacījumus. Pēc būtības privātais partneris veic būvniecības darbus par saviem līdzekļiem un tad, kad objekts ir nodots ekspluatācijā, pilsēta vairāku gadu desmitu laikā maksā šos līdzekļus. Privātais investors iegūst arī apsaimniekotāja tiesības uz naudas atmaksas periodu, kas papildus nodrošina objekta kvalitāti.


2006. gada pavasarī norisinājās koridora 1. posma - automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieris) būvniecības ieceres publiskā apspriešana un paredzētās būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana. Pēc sabiedriskās apspriešanas 04.07.2006. Rīgas dome nolēma akceptēt būvniecības ieceri, nosakot izskatīt alternatīvos trases risinājuma variantus un detalizēti izstrādāt trases skiču projektu, saskaņā ar publiskās apspriešanas rezultātiem.


Sabiedrība rakstiskus priekšlikumus par darba ziņojumu var iesniegt līdz 2007.gada 27.decembrim Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālr. 67321173, mājas lapas adrese: http://www.vidm.gov.lv/ivnvb/.


Paredzētās darbības nosaukums: Rīgas Ziemeļu transporta koridora 1.posma automaģistrāles no autoceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dubliera) būvniecība.
Vieta: Rīgas Vidzemes priekšpilsēta un Ziemeļu rajons, Rīgas rajona Garkalnes novads.
Ierosinātājs: Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, reģistrācijas Nr.90000056484.
Darba ziņojuma sagatavotājs: Rīgas ilgtspējīgas attīstības centrs, reģistrācijas Nr. 90001312920.
Darba ziņojums - Automaģistrāles no autotceļa A2 ievada Rīgas pilsētā līdz Vairoga ielai (Brīvības ielas dublieria) būvniecības ietekemes uz vidi novērtējums (4,07 MB, *.pdf)
Trases variants Nr. 1 (2,00 MB, *.pdf)
Trases variants Nr. 2 (4,41 MB, *.pdf)
Trases variants Nr. 3 (6,01 MB, *.pdf)
Darba ziņojuma kopsavilkums (2,00 MB, *.pdf)
Skiču projekta paskaidrojošais raksts (10,2 MB, *.pdf)


Informācijas avots: http://www.rdpad.lv/

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)