Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārbaudes rezultāti par Saulesdārzu

2008. gada 19. martā Mežaparka Attīstības biedrība (turpmāk – MAB) vērsās pie Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (turpmāk – KNAB) ar lūgumu izskatīt, cik likumīga un valsts interesēm atbilstoša ir līdz šim Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) valdījumā esošās, par tautas ziedotiem līdzekļiem valsts īpašumam iegādātās teritorijas Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 (bijušais Saulesdārzs) daļas (gruntsgabalu 01000842043 un 01000840011) nodošana privatizācijai.

MAB 14 lappušu garā vēstulē ir saņēmusi KNAB pārbaudes rezultātu. Sekojošais ir pārbaudes rezultātu kopsavilkums, bet pilns teksts ir pieejams MAB mājas lapā www.mezaparks.eu

Galvenie KNAB secinājumi ir, ka:
Latviešu izglītības biedrībai līdz 1940. gadam piederēja nekustamais īpašums Ezermalas ielā 26, 84. grupa, Nr. 40, tagadējie zemes gabali:
1) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā kadastra Nr.0100 084 0040;
2) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā kadastra Nr.0100 084 2091;
3) Ezermalas ielā 24/26, Rīgā kadastra Nr.0100 084 2043; 
4) A.Sakses ielā 21, Rīgā kadastra Nr.0100 084 2040.

Latviešu izglītības biedrība 1913. gada 31. oktobrī nekustamo īpašumu Rīgas pilsētā Ezermalas ielā 26, 84. grupa, gruntsgabals Nr. 40 iegādājās par Latvijas sabiedrības saziedotajiem līdzekļiem, lai izveidotu parku ”Saulesdārzs”. Parks bija paredzēts latviskās kultūras kopšanai, jaunatnes izglītībai un sportam un dārzu varēja izīrēt arī citu biedrību pasākumiem, taču parka uzdevums bija nevis peļņas gūšana, bet tautas izglītošana. Savukārt, saskaņā ar Latviešu izglītības biedrības statūtiem, biedrības mērķis bija rūpēties par latviešu tautas izglītību un kultūras attīstību, mācot un audzinot jaunatni un izplatot tautā derīgas zināšanas un parašas. 

Sabiedriskā labuma organizāciju likuma 17. panta otrā daļa noteic, ka, ja sabiedriskā labuma organizācijas mantu nevar nodot saskaņā ar šā panta pirmo daļu, tā piekrīt valstij un valsts to izmanto pēc iespējas saskaņā ar sabiedriskās labuma organizācijas statūtos norādītajiem mērķiem. Tieslietu ministrija paskaidro, ka īpašuma tiesības iepriekš uz Latviešu izglītības biedrības 1913. gadā piederošo nekustamo īpašumu Rīgā, Ezermalas ielā 24/26 (grupa 84, grunts 40), varēja atjaunot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, taču Izglītības un zinātnes ministrija iepriekš minētās tiesības nav realizējusi.

Saistībā ar Saulesdārza daļas nodošanu privatizācijai Finansu ministrija ir sniegusi savu atzinumu par to, ka minētais zemes gabals nav nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai, un tai pašā laikā Finanšu ministrija ir devusi savu piekrišanu zemes gabala iegādei Mežaparkā no privātpersonām Valsts ieņēmuma dienesta ēkas būvniecībai.  

Ņemot vērā sabiedrības intereses un Rīgas domes komiteju priekšlikumus, kā arī saskaņā ar Mežaparka Attīstības biedrības biedrības, Sabiedrības par atklātību „Delna”, Latvijas Mazpulku organizācijas un Rīgas vides centra Agenda 21 izteiktajiem ierosinājumiem, 2002. gada 7. maijā tika pieņemts Rīgas domes lēmums Nr. 1268 ”Par lūgumu nodot Rīgas pašvaldības īpašumā bijušā Saulesdārza teritorijā esošos valsts nekustamos īpašumus”. Finanšu ministrija un IZM neatbalstīja Rīgas domes 2002. gada 7. maija lēmumu Nr. 1268 par objekta nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības.  
 
IZM informēja, ka saskaņā ar Finanšu departamenta 2008. gada 1. augusta vēstuli SIA Ķeizarmežs” kopējais parāds uz 2008. gada 10. jūliju par nekustamā īpašuma Ezermalas ielā 24/26, Rīgā, nomu sastāda 54 416,35 Ls.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija norāda, ka zemes gabals Ezermalas ielā 24/26 ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Mežaparks” daļa un līdz ar to uz šo objektu attiecāmi normatīvie akti, kas regulē pilsētbūvniecības pieminekļu saglabāšanu un apsaimniekošanu. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija informē, ka:
- teritorijas parka un bijušās Grāves muiža ēku uzturēšana neatbilst labiem kultūras pieminekļa pārvaldības un saglabāšanas principiem;
- kopš 2000. gada vairāku teritorijā esošo vēsturisko ēku (bij. Muižas dārznieka māja un koka paviljons; dzīvojamā un saimniecības ēka) tehniskais stāvoklis ir pasliktinājies, izņemot pirms tam neizmantotās Grāves muižas dzīvojamā māja;
- Grāves muižas parks nav pietiekami kopts, ar smago tehniku bojāta zemsedze, centrālās alejas malā nozāģēts koks, ...teritorija piegružota un tajā novietoti transportlīdzekļi.

Par visiem pārbaudes gaitā konstatētajiem faktiem KNAB nosūtīja vēstuli Ministru prezidentam I.Godmanim, informējot, ka:
- ņemot vērā to, ka nekustamā īpašuma daļa Ezermalas ielā 24/26, Rīgā 1913. gadā iegādāta par saziedotajiem līdzekļiem,
- nezināmu iemeslu dēļ IZM nav realizējusi savas tiesības pārņemt Latvijas izglītības biedrībai piederošo nekustamo īpašumu,
- Saulesdārza teritorija netika nodota Rīgas pašvaldības īpašumā,
- sabiedrības un nevalstisko organizāciju pārstāvji ir izteikuši piedāvājumus, kā nodrošināt nekustamā īpašuma izmantošanu jaunatnes izglītībai vai kultūras attīstībai, vienlaicīgi to saglabājot valsts īpašumā,
- IZM nepietiekami veikuši noslēgto nomas līgumu ar SIA ”Ķeizarmežs” administrēšanu, pieļaujot nomas maksas parādu rašanos,
- SIA Ķeizarmežs nav godprātīgi apsaimniekojis izmantoto īpašumu, 
- Ģenerālprokuratūra vēl nav sniegusi atbildi par iespējamo prokurora reaģēšanas pasākumu piemērošanu saistībā ar nomas līguma laušanu ar ”SIA Ķeizarmežs”,
- saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā noteiktajiem valsts pārvaldes principiem, ka valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs un, ka pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana un to, ka valsts pārvaldē savā darbā ievēro labas pārvaldības principus un rīkojas lietderīgi un efektīvi ar valsts mantu,
KNAB uzskata, ka Ministru kabinetam, izlemjot par valsts īpašuma objektu Ezermalas ielā 24/26 Rīgā (gruntsgabalu 01000842043 un 01000840011) nodošanu privatizācijai, būtu jālemj par minēto zemesgabalu atstāšanu valsts īpašumā valsts pārvaldes funkciju realizēšanas nodrošināšanai.

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)