Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Nekustamā īpašuma nodoklis Mežaparkā 2012. gadā (papildinājums)


Labdien!


Paldies par informāciju un veikto darbu. Mēs esam nosūtījuši vēstules Rīgas Domes priekšsēdētājam un Rīgas Domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldes vadītājam ar aicinājumu saglabāt nekustamā īpašuma nodokli zemei 2011. gada līmenī, jo Mežaparka gadījumā zemes nodoklis jau tāpat ir ļoti augsts. 25% pieauguma ierobežojuma piemērošana, protams, ir labāka nekā nodokļa dubultošana viena gada laikā, bet, piemērojot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu katru gadu, nodoklis tikpat dubultosies, kaut arī trīs gadu laikā.Šodienas, tas ir, 2011. gada 29. decembra, telefona sarunā ar Rīgas Domes pašvaldības ieņēmumu pārvaldes vadītāju Ilmāru Ziedoni noskaidrojām, ka jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli Rīgas Dome skatīšot 2012. gada 17. janvāra sēdē, un tiekot plānots piemērot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu, kā ari neaplikt ar nodokli palīgēkas.Mežaparka Attīstības Biedrība ir griezusies pie Kultūras Ministres ar priekšlikumu virzīt 50% nodokļa atvieglojuma piešķiršanu ēkām un zemei, kas atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā.Vēlam Jums laimīgu Jauno gadu!Ar cieņu,
Līga Puriņa
Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos


___________________

Rīgā 
Rīgā, 2011. gada 22. decembrī
Reģ. Nr. 6/65-2-n/7-11/11
Mežaparka Attīstības biedrībai
Kokneses prospektā  15
Rīgā, LV-1014 
Par Nacionālās apvienības frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem likumprojektam „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” 
    Ņemot vērā mūsu kopīgos centienus rast risinājumus priekšā stāvošajiem, pārmērīgi augstajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem, vēlos Jūs informēt par Nacionālās apvienības frakcijas iesniegtajiem priekšlikumiem un šo priekšlikumu virzību Saeimā likumprojektam „Par valsts budžetu 2012. gadam” vienā no tā pavadošajiem likumprojektiem - „Grozījumi likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”” .
    Attiecībā  uz grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, kuri nosaka, ka ar 2012. gadu beidzas un netiek pagarināts līdz šim likumā noteiktais 25% nodokļa pieauguma ierobežojums zemei un ar 2013. gadu pašvaldībām tiek deleģētas tiesības noteikt nekustamā īpašuma nodokli pēc saviem ieskatiem koridora ietvaros 0.2% - 3% gadā, Nacionālās apvienības frakcijas deputāti vērsa uzmanību uz apstākli, ka Latvijas pilsoņiem piederošajam īpašumam, kurš ticis mantots vai arī ir vienīgā pastāvīgā dzīvesvieta, piemēram, Rīgas un Jūrmalas pašvaldību teritorijās nodokļa paaugstinājums būs neadekvāts, jo palielināsies 2.5 un vairāk reižu. Līdz ar to, atceļot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu iepriekš minētajās teritorijās, kur īpašumiem ir ļoti augsta kadastrālā vērtība, nekustamā īpašuma nodokļa summas būs milzīgas.
    Lai arī pēc mūsu neformāla ierosinājuma 25% nodokļa pieauguma ierobežojums netika pagarināts likumā, un šādas tiesības tiks deleģētas pašvaldībām, jāatzīst, ka dažas pašvaldības varētu būt alkatīgas, ņemot vērā šo pašvaldībām piešķirto rīcības brīvību. Kaut arī neformālu, tomēr panācām atsaucību no Latvijas Pašvaldību savienības un Rīgas un Jūrmalas domes par 25% nodokļa pieauguma ierobežojuma iestrādāšanu pašvaldību saistošajos noteikumos līdz 2012. gada 15. februārim. Gadījumā, ja pašvaldības šo apņemšanos nerealizēs, Nacionālās apvienības deputāti nāks klajā ar grozījumiem likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, nosakot, ka 25% nodokļa pieauguma ierobežojums tiek pagarināts likumā, un noteiksim kārtību, ka līdz šim pašvaldību budžetos iekasētos nodokļa ieturējumus līdz zināmam termiņam pašvaldībām būs pienākums atlīdzināt nekustamo īpašuma nodokļa maksātājiem. Nacionālās apvienības frakcijas deputātiem ir stingra nostāja, ka 25% nodokļa pieauguma ierobežojumam, neatkarīgi no tā kāda līmeņa normatīvajā aktā, ir jābūt noteiktam. Šī ierobežojuma atcelšana valsts budžeta 2012. pavadošo likumprojektu paketē tika iekļauta galvenokārt tikai tāpēc, lai veiksmīgi pabeigtu budžeta konsolidācijas programmu. Turpinot ar Jums līdz šim uzsākto konstruktīvo sadarbību, lūdzam mūs informēt par panāktās principiālās vienošanās virzību Rīgas domē.
    Tāpat viens no mūsu iesniegtajiem priekšlikumiem bija nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršana 50% apmērā daudzbērnu ģimenēm piederošajam vienīgajam īpašumam. Tomēr saskaņā ar koalīcijas partiju savstarpējo vienošanos, nolēmām priekšlikumu iestrādāt likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli” līdz 2012. gada 1. jūlijam. Jāatzīst, ka jau šobrīd pašvaldībām ir tiesības piemērot nekustamā nodokļa atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm piederošajiem īpašumiem, tomēr iekļaujot nodokļa atlaides daudzbērnu ģimenēm likumā, pašvaldībām piemērot šos atvieglojumus būs nevis tiesības, bet gan pienākums.
  Cieņā, 
  Nacionālās apvienības "Visu Latvijai!"–"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"
   frakcijas deputātu vārdā
  Imants Parādnieks

4 komentāri:

Anonīms teica...

Daudzbeernu gimenem atlaidei buutu jaabuut 60%. Paldies.

Mežaparks teica...

Saņemta vēstule no Finanšu ministrijas, skatīt pielikumā. Interesants citāts:
"Attiecībā uz priekšlikumu piešķirt nodokļa atlaidi 50 procentu apmērā zemei un ēkām, kuras atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, vēršam uzmanību, ka šis priekšlikums likumprojekta izskatīšanas gaitā nav guvis atbalstu ne Ministru kabinetā, ne Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komi sijā."

Mezaparka Attīstības biedrība teica...

Par nekustamā īpašuma nodokli
Finanšu ministrija lr saņēmusi no Valsts kancelejas pārsūtīto un arī
mInIstrijas elektroniskajā pastā saņemto Jūsu 201l.gada 5.decembra
elektronisko vēstuli par nekustamā īpašuma nodokli un atbilstoši savai
kompetencei informē par tālāk minēto.
Ņemot vērā, ka š.g. 15.decembrī Saeima ir pieņēmusi likumu "Grozījumi
likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"", kurš stāsies spēkā 2012.gada
l.janvārī, izsakām savu viedokli attiecībā uz Jūsu vēstulē paustajām bažām par
sagaidāmo nesamērīgo nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu Rīgas, t.sk.
Mežaparka, iedzīvotājiem.
Ņemot vērā atšķirīgo situāciju pašvaldībās, ar minētajiem grozījumiem
likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" tiek dotas tiesības 2012.gadā
pašvaldībām noteikt vairākus nekustamā īpašuma nodokļa objektus un vērtēt
nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma zemei nepieciešamību konkrētajā
pašvaldībā. Attiecībā uz nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu likums
paredz, ka nodokļa apmēra pieauguma ierobežojuma apmēru un piemērošanas
nosacījumus noteiks pašvaldības, pieņemot saistošos noteikumus.
Minētās normas likumā tika iestrādātas pēc Latvijas Pašvaldību
savienības priekšlikuma. Diskusiju gaitā pašvaldības pauda izpratni un gatavību
atbildīgi rikoties, lai nepieļautu nesamērīgu nekustamā īpašuma nodokļa sloga
pieaugumu savas teritorijas iedzīvotājiem.
Rīgas dome arī līdz šim ir izmantojusi likuma "Par nekustamā īpašuma
nodokli" 5.pantā pašvaldībām deleģētās tiesības piešķirt nodokļa atvieglojumus
līdz pat 90 procentiem no aprēķinātās nodokļa summas atsevišķām nodokļa
maksātāju kategorijām. Par to liecina Rīgas domes 2007.gada ll.septembra
saistošie noteikumi Nr.88 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanas kārtība Rīgā".
Savukārt ar 2013 .gadu pašvaldībām tiek deleģētas tiesības ar saistošiem
noteikumiem noteikt nodokļa likmi no 0,2 līdz 3,0 procentiem no nekustamā
īpašuma kadastrālās vērtības. Principus, saskaņā ar kuriem pašvaldības izstrādās
saistošos noteikumus nodokļa likmju noteikšanai, paredzēts nākošā gada pirmajā
pusē iestrādāt likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli".
mezaparks _NIN20 122
Vēršam uzmanību uz to, ka likumā noteiktais nodokļa apmēra pieauguma
ierobežojums nav uzskatāms par pastāvīgu likuma normu, jo tas veidojās no
nesamērīga nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību kāpuma 2008.gadā, kas visā
Latvijas teritorijā nebija viendabīgs. Tādēļ pēdējos gados, izvērtējot aktualizētās
kadastrālās vērtības nākošajam gadam, tiek vērtēta arī nodokļa apmēra
pieauguma ierobežojuma nepieciešamība. Ņemot vērā iepriekšminēto, jautājums
par nepieciešamību arī turpmāk pēc 2012. gada pašvaldībām piemērot nodokļa
apmēra pieauguma ierobežojumu tiks vērtēts 20 I2.gada laikā.
Attiecībā uz priekšlikumu piešķirt nodokļa atlaidi 50 procentu apmērā
zemei un ēkām, kuras atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu
teritorijā, vēršam uzmanību, ka šis priekšlikums likumprojekta izskatīšanas gaitā
nav guvis atbalstu ne Ministru kabinetā, ne Saeimas Budžeta un finanšu
(nodokļu) komi sijā.
Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka saskaņā ar Ministru kabineta
2006.gada I8.aprīļa noteikumiem Nr.305 Kadastrālās vērtēšanas noteikumi",
nosakot kadastrālo vērtību zemei, kura atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības
pieminekļu teritorijā, tiek piemērots vērtību pazeminošs apgrūtinājuma
koeficients 0,8, kas vienlaicīgi nozīmē arī nekustamā īpašuma nodokļa
samazināšanu, tikai nevis tiešā veidā, bet pastarpināti (caur samazinātu zemes
kadastrālo vērtību).

Mezaparka Attīstības biedrība teica...

Sveicināti, Ziedoņa kungs!

Paldies par Jūsu 2011. gada 29. decembra telefona sarunā sniegto informāciju, ka jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli Rīgas Dome skatīšot 17. janvāra sēdē, un attiecībā uz 2012. gadu tiekot plānots piemērot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu, kā arī neaplikt ar nodokli palīgēkas.

Kā Jūs jau zināt, Mežaparka Attīstības Biedrība aicināja Rīgas Domi saglabāt nekustamā īpašuma nodokli zemei 2011. gada līmenī, jo Mežaparka gadījumā zemes nodoklis jau tāpat ir ļoti augsts. 25% pieauguma ierobežojuma piemērošana, protams, ir labāka nekā nodokļa dubultošana viena gada laikā, bet, piemērojot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu katru gadu, nodoklis tikpat dubultosies, kaut arī trīs gadu laikā.

Kā jau minējām vēstulēs Jums un Domes Priekšsēdētājam, mēs vēlētos būt līdzdalīgi Rīgas Domes saistošo noteikumu pārstrādē, lai nodrošinātu, ka nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi būtu piemēroti Rīgas privātmāju rajoniem, lai saglabātu šo rajonu pieejamību to esošajiem iedzīvotājiem un dažādu profesiju rīdziniekiem.

Lūdzu dariet mums zināmu, kā Mežaparka Attīstības Biedrība varētu piedalīties saistošo noteikumu pilnveidē.

Ar cieņu,
Līga Puriņa
Mežaparka Attīstības Biedrības pārstāve nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos

Sveicināti, Ušakova kungs!

No Ilmāra Ziedoņa kunga, Pašvaldības Ieņēmumu pārvaldes vadītāja, 2011. gada 29. decembra telefona sarunā uzzinājām, ka jautājumu par nekustamā īpašuma nodokli Rīgas Dome skatīšot 17. janvāra sēdē, un attiecībā uz 2012. gadu tiekot plānots piemērot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu, kā arī neaplikt ar nodokli palīgēkas.


Kā Jūs jau zināt, Mežaparka Attīstības Biedrība aicināja Rīgas Domi saglabāt nekustamā īpašuma nodokli zemei 2011. gada līmenī, jo Mežaparka gadījumā zemes nodoklis jau tāpat ir ļoti augsts. 25% pieauguma ierobežojuma piemērošana, protams, ir labāka nekā nodokļa dubultošana viena gada laikā, bet, piemērojot 25% nodokļa pieauguma ierobežojumu katru gadu, nodoklis tikpat dubultosies, kaut arī trīs gadu laikā.

Kā jau minējām mūsu 2011. gada 12. decembra vēstulē, mēs vēlētos būt līdzdalīgi nekustamā īpašuma nodokļa principu izstrādē. Vēlamies, lai nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi būtu piemēroti Rīgas privātmāju rajoniem un lai saglabātos šo rajonu pieejamību to esošajiem iedzīvotājiem un dažādu profesiju rīdziniekiem.

Vai Jums būtu iespēja tikties ar Mežaparka iedzīvotājiem? Mēs varam organizēt šādu tikšanos, ja zinātu par Jūsu piekrišanu 1 nedēļu iepriekš. Tikšanās varētu notikt nedēļas nogalē vai vakarā Mežaparka skolas telpās, varētu ierasties pat līdz 200 cilvēku.

Saprotam Jūsu aizņemtību - jau pagājušā gadā esam pierakstījušies rindā pie Jums uz pieņemšanu, bet darbiniece Anna Kaleri mums norādīja, ka rindas kārtībā tikšanās varētu notikt aptuveni pēc pusgada.

Vēlam Jums laimīgu un darbīgu Jauno gadu un ceram drīzumā Jūs redzēt pie mums - Mežaparkā.

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)