Mežaparka e-pasta jaunumi
E-pasts:
Browse Archives at groups.google.com
Diennakts tālrunis sūdzībām par naftas produktu smakām! 25666365

Tiesas spriedums – Rīgas domei jāizved Ķīšezera būvgruži2001. un 2002. gadā Ķīšezera krastā Rīgas domei (RD) piederošajā teritorijā Mežaparkā,

Ezermalas ielā 20b, veicot pretlikumīgas darbības, tika izgāzti būvgruži, tā palielinot ezera krasta joslu.

Būvgružu izgāšana un izlīdzināšana notika mērķtiecīgi, lai iegūtu ekskluzīvu zemes gabalu. Kad

sabiedrības pretestības dēļ neizdevās legalizēt 1,5 ha platībā no būvgružiem apzināti izveidoto teritoriju,

RD centās atbildību par būvgružu izvešanu pārlikt uz valsts pleciem. Pēc RD Vides departamenta

apstiprinātā projekta, atdalot daļu būvgružu no krasta ar grāvi, ezerā izveidoja “salu”. RD jaunradītā

būvgružu “sala “ nu piederot valstij, kas tad arī esot atbildīga par tās izvešanu.

Tiesas skatījums ir citāds – tā kā pašvaldības veiktā būvgružu aizvākšana, pārvietojot tos nevis

tam paredzētā atkritumu apsaimniekošanas vietā, bet ezerā, nav bijusi atbilstoša Atkritumu

apsaimniekošanas likumam, tad būvgružu atrašanās ezerā un secīga to aizvākšana no turienes izceļas no

prettiesiskas pašvaldības rīcības saistībā ar atkritumiem, un nav saistāma ar ezera juridisko piederību.

Valstij kā ezera īpašniecei konkrētajā gadījumā nav jānes trešo personu ezeram taisītie izdevumi.

Ar šī gada 23. februāra Latvijas Republikas Augstākās tiesas lēmumu ir stājies spēkā

Administratīvās apgabaltiesas tiesas spriedums, ar kuru apmierināts Mežaparka Attīstības biedrības

(MAB) pieteikums par pienākuma uzlikšanu RD nekavējoties izvest visus būvgružus no RD piederošās

teritorijas iepretim Ezermalas ielai 20b un Ķīšezera akvatorijas un atjaunot Ķīšezera krasta līniju, kāda

tā bija pirms prettiesiskās būvgružu izbēršanas. Lēmums nav pārsūdzams.

Līdz ar to RD nekavējoties jāsāk pildīt tiesas spriedumu un jālikvidē prettiesisko darbību

rezultātā radīto vides piesārņojumu. Diemžēl masu medijos parādās RD amatpersonu viedoklis – tiesas

spriedumu var nepildīt. Būvgružus nevajagot izvest, jo tā būšot nelietderīga pašvaldības naudas

ieguldīšana, bez tam piesārņojums neesot ķīmisks, veselībai kaitīgs, bet gan tikai estētisks (lietots vārds

estētisks nevis neestētisks). Jāveicot arī dārgi pētījumi. Te jāatgādina, ka RD varētu izmantot jau 2011.

gadā pasūtīto SIA Vides Konsultāciju Birojs “Būvgružu ietekmes novērtējumu uz Ķīšezera

ekosistēmu”. Pat RD apmaksātā pētījumā secinājumos norādīts, ka “būvgružu aizvešana un utilizācija

būtu vislabākais risinājums”. Tiek secināts, ka tas gan būs nepārdomāti no izdevumu – ieguvumu

analīzes viedokļa. Interesanti, ka nekāda ekonomiskā aprēķina nav un aprēķinu veikšana nemaz nav SIA

Vides Konsultāciju Birojs kompetence.

Pārdomu vērts ir tas, ka šai pētījumā norādīts, ka sākotnējais būvgružu apjoms 2004. gadā bija

apm. 15 205 m3, vēlāk privātpersona izveda 11 800 m3, atlicis apm. 2500-4000 m3. Ja RD aprēķinātā

summa pilnīgai būvgružu izvešanai 2003. gadā bija LVL 249 372, tad pēc apm. 2/3 būvgružu izvešanas

sākotnējai summai vajadzētu krietni samazināties, nevis daudzkārtīgi pieaugt. RD amatpersonu pašlaik

minēto summu amplitūda ir ļoti plaša - no vairākiem simtiem tūkstošu eiro līdz pat miljonam eiro. Bet

varbūt šie būvgruži būtu noderīgs materiāls uzbērumu veidošanai u.tml.? Šādu interesi pirms dažiem

gadiem izrādīja, piemēram, SIA Domuss, kas veidoja akustisko skaņu valni jaunajā savrupmāju ciematā

RD Vides komitejas deputāti arī šobrīd nav atmetuši cerības legalizēt Ķīšezerā izveidoto

būvgružu salu. Tiek piesauktas pat bērnu intereses (droši vien domājot, ka tas varētu labi iedarboties uz

sabiedrisko domu), esot jāiekārto pludmale ar atrakcijām bērniem. Pirms 15 gadiem būvgružu salas

atbalstītāji apgalvoja, ka šādi būvgruži ezerā arī ir ļoti noderīgi sabiedrībai - gribēja veidot atpūtas centru

ar laivu piestātnēm un nav jau nozīmes ko piesaukt, tikai iemesls jāizdomā tāds, lai tas neradītu šaubas

par “labajiem” nolūkiem.

Lai nepieļautu Mežaparkā prettiesisku vides degradāciju, MAB un apkārtējo māju iedzīvotājiem

diemžēl 15 gadu garumā bija jāiegulda milzīgs darbs. Rakstīti simtiem iesniegumi dažādām pašvaldības

un valsts institūcijām, kuru pienākums ir iedzīvotāju interesēs rūpēties par likumu ievērošanu. Diemžēl

tikai pēc ilgstošas tiesvedības panākts rezultāts – RD uzlikts pienākums nekavējoties izvest visus

būvgružus no Ķīšezera akvatorijas.

Jāuzsver, ka mērķis, ko izvirzīja apkārtējo māju iedzīvotāji un MAB ir panākt būvgružu

salas, kas Ķīšezerā izveidota RD apzinātu darbību rezultātā, pilnīgu izvešanu. Šīs iedzīvotāju

aktivitātes ir vistiešākajā saskaņā ar MAB darbības virzienu – nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi

pašreizējām un nākamajām Mežparka iedzīvotāju paaudzēm.

Tiesiskā valstī tiesas spriedumu neapspriež, bet likumpaklausīgi pilda.

_____________________________________

Notikumu hronoloģija:

 1) 2001. gada nogalē Rīgas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā Ezermalas ielā 20B, Rīgā 1,5

ha platībā tiek izgāzti būvgruži, tos izlīdzinot pa krastu un ezera akvatoriju. RD priekšsēdētājs Gundars Bojārs

atbildē MAB raksta, ka šai teritorijā saimniecisko darbību veic SIA Ezermala. SIA Ezermala pārstāvis Ilgvars

Kavacs nevar uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu tiesības lietot minēto zemes gabalu.

2) Apkārtējo māju iedzīvotāji un MAB sāk cīnīties pret šīm nelikumībām. Dažādām amatpersonām tiek

rakstītas neskaitāmas vēstules un iesniegumi. Sabiedrības aktivitāšu rezultātā tiek ierosināta krimināllieta par

Ķīšezera aizbēršanas faktu. Diemžēl krimināllietas izmeklēšana ieilgst un noilguma dēļ to izbeidz.

3) MAB un apkārtējo māju iedzīvotāji vēršas Vides valsts inspekcijā (VVI), kas uzdod RD līdz 2004.

gada 20. maijam (pēc RD lūguma termiņš tika pagarināts) veikt būvgružu izvešanu, atjaunojot iepriekšējās

robežās Ķīšezera krasta līniju.

 4) RD Vides komiteja vēstulē MAB raksta, ka RD Vides departaments jau 2003. gada 9. decembrī

iesniedzis RD Finanšu komitejā pieprasījumu piešķirt LVL 249 372 apjomā, kas nepieciešami būvgružu izvešanai.

Finanšu departamenta direktors Kārlis Kavacs presē gan noliedz, ka Ķīšezera sakopšanai līdzekļi pieprasīti.

 5) Finansējums LVL 249 372 netika piešķirts. Taču no pašvaldības budžeta 2004. gadā tiek piešķirti LVL

20 000, lai veiktu ar būvgružiem piebērtās teritorijas rekultivāciju un meliorāciju.

 6) Jau 2005. gadā LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija, atbildot uz MAB iesniegumu,

atzīmē, ka „RD Vides departamenta apstiprinātajā projektā meliorācijas grāvi bija paredzēts rakt tādā veidā, lai

atjaunotu ezera iepriekšējo krasta līniju, projektā norādīts, ka minēto darbu rezultātā izveidosies būvgružu sala,

kuras īpašnieks pēc CL ir valsts. Iespējams, RD amatpersonas tādējādi vēlējās samazināt savu atbildību un

piesaistīt valsts līdzekļus videi nodarītā zaudējuma novēršanai.” Tas apstiprinājās, saņemot RD Vides

departamenta direktora A. Kļaviņa vēstuli MAB, kurā viņš norāda, ka „būvgruži izvesti no visas Ķīšezera krasta

līnijas, atjaunojot sākotnējo ezera krasta līniju, tādējādi izpildot VVI rīkojumā noteikto.” Taču reāli pēc RD

veiktajiem darbiem, dabā tika atjaunota tikai zemes virskārta gar fizisko personu zemes īpašumiem un ezera krasta

līnija atjaunota, vienīgi izrokot seklu grāvi. Turklāt daļa būvgružu no krasta līnijas tika pārkrauta uz izveidoto

salu akvatorijā. Pēc šo darbību paveikšanas, RD atbildīgās amatpersonas paziņoja, ka par būvgružu, nu jau

“salas” izvešanu RD vairs nav atbildīga, jo tagad būvgružu sala atrodas ezerā un pēc CL pieder valstij.

7) 2007. gadā privātpersona, kuras īpašums atrodas blakus būvgružu izgāztuvei veic daļēju būvgružu salas

izvešanu. Pēc RD Vides komitejas aplēsēm izvests 2/3 no izgāztajiem būvgružiem.

8) 2007. gadā LR Vides ministrija vēstulē MAB norāda, ka VVI izsniegtais rīkojums RD izvest

būvgružus nav izpildāms, jo iestājies noilgums – pagājuši vairāk kā 3 gadi. MAB lūdz Valsts vides dienestu

(VVD), kas ir VVI tiesību pārņēmējs, dot jaunu rīkojumu izvest būvgružus, taču VVD vilcinās.

9) 2007. gadā MAB vēršas pie LR tiesībsarga Romāna Apsīša. Tiesībsargs ierosina pārbaudes lietu, kā

rezultātā konstatē RD bezdarbību, kā arī to, ka VVD nav izmantojis normatīvos aktos noteiktos piespiedu

mehānismus, lai panāktu, ka RD izpilda pienākumu sakopt savu īpašumu.

10) 2008. gada 15. septembrī MAB iesniedz Administratīvajā rajona tiesā prasību par VVD faktisko

rīcību-atteikšanos izdot administratīvo aktu. MAB vēršas sabiedriskajā organizācijā “Delna”, kas neatsaka

juridisku palīdzību, tiesvedības gaitā piesaistot savus juristus un sniedzot neatsveramu ieguldījumu lietas

risināšanā.

11) 2012. gada 3. jūlijā Administratīvā rajona tiesa apmierina MAB pieteikumu par pienākuma uzlikšanu

VVD izdot administratīvu aktu, kas uzdotu RD izvest visus būvgružus no Ķīšezera, Ezermalas ielā 20b, Rīgā.

Administratīvā rajona tiesa uzliek par pienākumu VVD līdz 2012. gada 10. septembrim izdot administratīvo aktu,

ar kuru RD tiktu uzdots nodrošināt būvgružu izvešanu no Ķīšezera, Ezermalas ielā 20b, Rīgā.

12) RD iesniedz apelācijas sūdzību.

13) VVD, neskatoties uz to, ka RD iesniegusi apelācijas sūdzību, 2012. gada 17. septembrī izdod

rīkojumu, ar kuru uzdod RD nekavējoties izvest atlikušos būvgružus no RD piederošās teritorijas iepretim

Ezermalas ielai 20b un Ķīšezera akvatorijas un atjaunot Ķīšezera krasta līniju, kāda tā bija pirms pretlikumīgās

būvgružu izbēršanas. Būvgružu izvešanu un krasta līnijas atjaunošanu saskaņot ar VVD un iesniegt kopsavilkumu

par paveiktajiem darbiem vienas nedēļas laikā pēc darbu veikšanas.

14) 2014. gada 1. jūlijā Administratīvā apgabaltiesa atzīst par pamatotu MAB pieteikumu par VVD

pienākumu izdot administratīvo aktu, kas RD uzdotu izvest visus būvgružus no Ķīšezera, Ezermalas ielā 20b,

Rīgā. Administratīvā apgabaltiesa noraida RD pieteikumu par VVD 2012. gada 21. novembra lēmuma Nr.

25A/2012 atcelšanu (ar šo lēmumu atstāts negrozīts VVD 2012. gada 17. septembra rīkojums, kuru RD arī

apstrīdēja).

15) RD iesniedz kasācijas sūdzību.

16) 2016. gada 23. februārī Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kolēģija atsaka

ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar RD kasācijas sūdzību.

 Mārīte Spiridovska

Nav komentāru:

- Mežaparka Attīstības biedrība (158) - Mežaparka parks (91) - Mežaparka attīstība (75) - Būvniecība Mežaparkā (71) - Mežaparka cilvēki (69) - Satiksme Mežaparkā (58) - Mežaparka daba un vide (55) - Pasākumi Mežaparkā (52) - Piedalies Mežaparka veidošanā (48) Projekts Ezerparks (41) - Mežaparka vēsture (38) - Mežaparka bibliotēka (37) - Trakas lietas Mežaparkā (36) - Atpūta Mežaparkā (32) - Zooloģiskais dārzs (31) - Mežaparks bildēs (25) - Mežaparka namu un zemes īpašniekiem (21) - Mežaparka skola (19) - Saulcerīte Viese (19) Projekts Jaunais Mežaparks (19) - Saulesdārzs (18) - Mežaparka arhitektūra (14) - Sports Mežaparkā (13) Projekts Austrumu maģistrāle (13) Rīgas dome (13) - Mežaparka statistika (12) Mežaparks (12) gaisa piesārņojums (11) Nekustamā īpašuma nodoklis (10) - Drošība Mežaparkā (7) Nodokļi (7) Projekts Kokneses pr. 2 (7) Zemes nodoklis (7) detalplānojums (7) - Mežaparka sadarbības draugi (6) Mežaparka ielu svētki (6) Projekts Brīvības ielas dublieris (6) - Mežaparka piemājas dārzi (5) Parex bankas atbalsts (5) Sabiedriskā apspriešana (5) bērni (5) kopsapulce (5) vide (5) - Mežaparka baznīca (4) - Mežaparks video (4) talka (4) - Sludinājumi (3) - TOP3 Mežaparkā (3) Iesaistīšanās (3) Kompasts (3) Nometne (3) Rīgas Brīvosta (3) Seminārs (3) Teniss (3) angļu valoda (3) lapas (3) lekcija (3) pasākumi (3) tikšanās (3) zoo (3) Kultūras un atpūtas parks Mežaparks (2) Mežaparka skola (2) Nils Ušakovs (2) Pilnsapulce (2) Presei (2) Riteņbraucējiem (2) Sarkandaugava (2) Tautas velosacensības (2) Vecrīga (2) Vēstule (2) apmācības (2) aprīlis (2) aptauja (2) atlaides (2) būvniecība (2) deputāti (2) energoefektivitāte (2) foto (2) gaiss (2) jaunieši (2) lokalplānojums (2) palīdzība (2) smakas (2) sports (2) tepat aiz stūra (2) zoodārzs (2) ģimeņu dienas (2) "Lauku sēta" (1) 11. maršruta tramvajs (1) 2016 (1) 9 autobuss (1) Baltijas jūra (1) Brīvosta (1) Bērniem (1) Delna (1) Dārza atkritumu izvešana (1) Eiropas mobilitātes nedēļa (1) IELŪGUMS (1) Iesniegums (1) Ieteikumi (1) Internets (1) Izstāde (1) Kameņu dienas (1) Karlsons (1) LR Kultūras ministrija (1) Lapu izvešana (1) Līdzdalība (1) MAB (1) Man-Tess (1) Mans dārziņš pilsētā (1) Metrum (1) Mežaparka Vasarsvētki (1) Mežaparak ielu svētki (1) Mežaparka Lielā estrāde (1) Mežaparka Rezidences (1) Mežaparka akcenti (1) Mežaparka angļu pamatskola (1) Mežaparka foto projekts (1) Mežaparks - Abrenes iela (1) Mežapars (1) Montesori (1) Paldies (1) Pasaules Dabas fonds (1) Publiskā apspriešāna (1) Riga Open 2014 (1) Rīga Open 2014 (1) Rīga Open2014 (1) Rīgas pirmsskolas izglītības "Mežaparks" (1) Rīgas plānojums (1) Sabiedrība (1) Skaņas valnis (1) Skolēni (1) Stokholmas iela (1) TV raidījums (1) Urdaviņa (1) Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija (1) Valsts vides dienests (1) Vera Singajevska (1) Vides ministrija (1) X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki (1) abonomenti (1) aktīvā atpūta (1) angļu (1) anketa (1) apkaime (1) atkritumu izvešana (1) atkritumu šķirošana (1) attīstība (1) augusts (1) brīvlaiks (1) bērnu brīvlaiks (1) bērnu dārzs (1) cūciņa Līga (1) darbnīca (1) drošība (1) dzīvnieki (1) dzīvnieku barošana (1) dzīvnieku mazuļi (1) dārzs (1) eko (1) ekoloģija (1) ekskursijas (1) ekspedīcija (1) filma (1) filmas (1) grills (1) iedzīvotāju forums (1) ielu kvalitāte (1) interešu aizstāvniecība (1) koki (1) konkurss (1) kopiena (1) kosmētika (1) kultūra (1) laureāti (1) lētāks zoo apmeklējums (1) makets (1) mazdārziņi (1) mazpulki (1) me (1) minerālmēsli (1) mācības (1) mājas lapa (1) osta (1) pašvaldība (1) pieaugušie (1) piedalīšanās (1) piesārņojums (1) pikniks (1) pingvīni (1) priekšlikumi (1) projekti (1) projekts (1) pētnieki (1) radošā darbnīca (1) rezultāti (1) rtu (1) sanāksmes (1) savākšana (1) skola (1) sprādzienbīstami (1) starptautiskais jauniešu tenisa turnīrs (1) transports (1) tulpju balle (1) tīrība (1) uzzīmē apkaimi (1) vannas bumba (1) veselība (1) video (1) vēstures nakts (1) workshop (1) zoo vēsture (1) ēka (1) ģimenes dārziņi (1) Ķeizarmežs (1)